Hip Hop Kemp 2019

Hip Hop Kemp 2019

Všeobecné obchodní podmínky pro bezhotovostní platební systém

1. Předmět úpravy. Vznik, změny a zánik smluvního vztahu.

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti Festivalpark Production s.r.o., se sídlem M. Krásové 923/9, Praha 9, 196 00 IČO: 25285131, (dále jen „Pořadatel“) a návštěvníků akce Hip Hop Kemp 2019 konané 15. 8. 2019 - 15. 8. 2019. (dále jen „Akce“). Návštěvníkem se pro účely těchto VOP rozumí fyzická osoba, která disponuje platnou vstupenkou na Akci (dále jen „Návštěvník“). Pro vyloučení pochybností, tyto VOP upravují pouze práva a povinnosti Pořadatele a Návštěvníků pro oblast úhrad za zboží a služby v prostoru místa konání Akce a práv a povinností s touto oblastí souvisejících.

1.2 Návštěvník bere na vědomí, že Akce je zcela bezhotovostní. Úhrady v prostoru místa konání Akce je možno provádět pouze prostřednictvím bezhotovostního platebního systému. Bezhotovostní platební systém je na Akci provozován na základě smluvního vztahu mezi Pořadatelem a třetím subjektem. Ve vztahu k Návštěvníkovi je odpovědným subjektem Pořadatel.

2. Bezhotovostní platební systém

2.1. Na Akci je Pořadatelem pro Návštěvníky zajištěn bezhotovostní platební systém. Tento bezhotovostní platební systém umožňuje Návštěvníkům, aby byly jeho prostřednictvím hrazeny úhrady za zboží a služby v místě konání akce, a to zejména u prodejců včetně barových zařízení v místě konání Akce (dále jen „Prodejce“). Smluvní vztah vzniká v takovém případě mezi Návštěvníkem a Prodejcem, případně mezi Prodejcem a Pořadatelem.

2.2. Fungování bezhotovostního platebního systému ve vztahu Pořadatel - Návštěvník:

a) Každý Návštěvník s platnou vstupenkou obdrží při vstupu do prostoru místa konání Akce NFC čipový náramek, jehož prostřednictvím bude v místě konání Akce provádět úhrady za zboží a služby (dále jen „Čip“). Na jednu vstupenku připadá jeden Čip.

b) Pořadatel účtuje Návštěvníkovi za aktivaci Čipu, tj. za první dobití finančních prostředků na Čip, poplatek ve výši 50,00 Kč, přičemž poplatek bude odečten z finančních prostředků dobitých v rámci jeho uživatelského rozhraní, s čímž Návštěvník vstupem na Akci, resp. prvním dobitím finančních prostředků na Čip, projevuje souhlas.

c) Návštěvník, který si zakoupil online vstupenku, má možnost založit si i před zahájením konání Akce uživatelské rozhraní na internetové adrese https://hhk.phestio.com. Uživatelské rozhraní spolu s platnou online vstupenkou umožňuje Návštěvníkovi dobití finančních prostředků na Čip, které může během konání Akce využít k úhradě zboží a služeb v prostoru místa konání Akce.

d) Návštěvníkům, kteří nemají při vlastním vstupu na Akci založené uživatelské rozhraní, bude při vstupu na Akci poskytnut Čip bez propojení na uživatelské rozhraní. V tomto případě bude propojení takového Čipu s uživatelským rozhraním umožněno Návštěvníkovi následně, tj. během konání Akce nebo i po skončení Akce.

e) Pomocí uživatelského rozhraní si může Návštěvník zobrazit veškeré transakce, které uskutečnil a vždy zkontrolovat zůstatek na svém Čipu.

f) Dobíjení finančních prostředků na Čip je možné uskutečnit
(i) bezhotovostně online - na serveru https://hhk.phestio.com
(ii) nebo bezhotovostně – platební kartou a v hotovosti v místě konání Akce na označených dobíjecích místech.
(iii) 

g) Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci bezhotovostního platebního systému je zřízen zvláštní účet Pořadatele, který slouží k fungování bezhotovostního platebního systému. Právě na tento účet budou ukládány finanční prostředky dobité Návštěvníky, a to všemi shora uvedenými způsoby.

h) Během trvání Akce má Návštěvník možnost zakoupit vratné zboží, na které se vztahuje vratná záloha. Návštěvník má právo na vrácení zálohy při vrácení vratného zboží, které zakoupil na svůj Čip. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci bezhotovostního platebního systému je oprávněn získat zpět na Čip vratné zálohy pouze v maximální výši rovné zálohám, které ze svého Čipu Návštěvník v průběhu Akce uhradil.

2.3. Refundace

a) Nevyčerpané finanční prostředky dobité bezhotovostně online budou Návštěvníkovi automaticky vráceny nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne skončení Akce, a to na platební kartu/bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky dobity, za pomoci služeb zpracovatele této původní platby.

b) O vrácení nevyčerpaných finančních prostředků, které nelze vrátit automaticky za pomoci služeb zpracovatele původní platby (tj. prostředky dobité na místě konání Akce bezhotovostně nebo v hotovosti), musí Návštěvník požádat vyplněním a odesláním online formuláře pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na adrese https://hhk.phestio.com, a to ve lhůtě nejpozději do 17 kalendářních dní ode dne skončení Akce, když po uplynutí této lhůty ztrácí Návštěvník na vrácení nevyčerpaných finančních prostředků nárok. Tyto finanční prostředky budou vráceny dle údajů uvedených ve formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne odeslání řádně vyplněného formuláře.

2.4. Poplatky za vrácení nevyčerpaných finančních prostředků:

a) Poplatek za první odeslání nevyčerpaných finančních prostředků je v případě tuzemského platebního styku Pořadatelem s ohledem na transakční a administrativní náklady stanoven na částku 0,00 Kč/Návštěvník. Tento poplatek bude před realizací platby uhrazen stržením této částky od zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků, avšak vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Návštěvníkovi bude realizováno pouze v případě, že zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků Návštěvníka bude převyšovat částku 30,00 Kč.

b) V případě Návštěvníkem chybně zadaného čísla bankovního účtu, v důsledku čehož bude muset být platební transakce opakována, bude za druhý a každý další pokus odeslání finančních prostředků Návštěvníkovi v rámci tuzemského platebního styku účtován administrativní poplatek 100 Kč. Tento poplatek bude před realizací platby uhrazen stržením této částky od zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků, a proto vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Návštěvníkovi bude moci být v takovém případě realizováno, pouze pokud zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků Návštěvníka bude převyšovat částku 100,- Kč.

c) V případě, že Návštěvník uvede v online formuláři pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků zahraniční bankovní účet, tj. pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků bude muset být provedena zahraniční platba, bude Pořadatelem Návštěvníkovi účtován poplatek ve výši reálných nákladů na provedení takové platby, minimálně však 150,00 Kč. Pokud bude výše nevyčerpaných finančních prostředků určených k vrácení rovna nebo menší než náklady dle věty předchozí nebo rovna nebo menší 150,00 Kč, nebude vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Návštěvníkovi provedeno.

Návštěvník bere na vědomí, že odpovědnost za vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Návštěvníkům nese Pořadatel.

3. Práva a povinnosti Pořadatele a Návštěvníka

3.1. Pořadatel je povinen Návštěvníkovi zpřístupnit informace o proběhlých transakcích.

3.2 Návštěvník má povinnost pečlivě se s těmito VOP seznámit. Tyto VOP jsou Návštěvníkům přístupny na webové adrese https://hhk.phestio.com, a dále u všech vstupů do prostoru místa konání Akce, na všech pokladnách a dobíjecích místech umístěných na Akci.

3.3. Návštěvník odpovídá za správnost údajů poskytnutých při vytváření svého uživatelského rozhraní a v online formuláři žádosti o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

3.4 Návštěvník je povinen uchovávat Čip i přihlašovací údaje k uživatelskému rozhraní v bezpečí. Návštěvník je povinen zajistit, aby informace umístěné na zadní straně Čipu i přihlašovací údaje k uživatelskému rozhraní nebyly žádným způsobem zpřístupněny třetí osobě, odpovídá za ztrátu Čipu i za sdělení těchto informací třetí osobě. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé získáním a zneužitím unikátního čísla Čipu a/nebo získáním a zneužitím přihlašovacích údajů k uživatelskému rozhraní.

3.5 Návštěvník je povinen užívat bezhotovostní platební systém v souladu s těmito VOP, jakož i platnými a účinnými právními předpisy, zejména dodržovat všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti užívání bezhotovostního platebního systému, chránit před třetími osobami své uživatelské rozhraní a Čip.

3.6 V případě, že by se kterékoli ustanovení těchto VOP ukázalo být neplatným, zdánlivým (nicotným), nemá taková neplatnost, zdánlivost (nicotnost), vliv na ostatní ustanovení těchto VOP.